Sản Vật Huế

Dầu tràm Cung Đình: Một giá trị của sản vật Huế

Cũng theo đó, sản phẩm dầu tràm ở Lộc Thủy được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng chứng nhận. Những tiền đề này giúp