Sản Vật Bình Thuận

Sản vật nước mắm Phan Thiết Bình Thuận

Để có nước mắm nhỉ cao đạm từ 35-37 độ, một mặt người ta phải chọn được cá tốt, tỷ lệ thịt cao, tươi ngon,