Sản Vật Khánh Hòa

Trầm Hương sản vật Khánh Hòa

Người ta nghiệm rằng trên cây dó nơi nào có những chỗ lõm vào hoặc lồi ra mà da cây khô nứt, nổi lên những